× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Andrzej Pietkiewicz Usługi Budowlano - Transportowe Andrzej Pietkiewicz w restrukturyzacji
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Andrzej Pietkiewicz Usługi Budowlano-Transportowe Andrzej Pietkiewicz w restrukturyzacji

Usługi Budowlano-Transportowe Andrzej Pietkiewicz w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Andrzej Pietkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI BUDOWLANO-TRANSPORTOWE Andrzej Pietkiewicz, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 5 września 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Andrzej Pietkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI BUDOWLANO-TRANSPORTOWE Andrzej Pietkiewicz;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 73081701995;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Augustów;
  4. adres dłużnika to: Śródmieście 3/11, 16-300 Augustów;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Augustów;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Zatwierdzenie układu

Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 24 stycznia 2023 r. wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika , którym jest Andrzej Pietkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  USŁUGI BUDOWLANO-TRANSPORTOWE  Andrzej Pietkiewicz, zatwierdził układ dłużnika.

Postanowienia Ogólne:

1.     W zakresie spłaty wierzycieli dłużnik posiada prawo do przedterminowej spłaty wierzytelności objętej układem. Przedterminowa rata zarachowana będzie na poczet skrócenia okresu spłaty układu, przy jednoczesnym pozostawieniu wysokości rat układu na tym samym poziomie, za wyjątkiem ostatniej raty układu, która jest ratą wyrównawczą.

Grupa I: wierzyciele publicznoprawni:

1.     Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi kosztami ubocznymi, w 3 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 40.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1.     Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2.     Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące, w związku z okresem karencji, w 30 ratach, przy czym:

— raty od 1 do 10 płatne będą w wysokości 1,80% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

— raty od 11 do 30 płatne będą w wysokości 4,1% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3.     Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 40.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 75.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1.     Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2.     Spłata 100% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące, w związku z okresem karencji, w 55 ratach, przy czym:

— raty od 1 do 30 płatne będą w wysokości 0,6% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

— raty od 31 do 55 płatne będą w wysokości 3,28% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3.     Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 75.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1.    Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2.    Spłata 50% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 miesiące, w związku z okresem karencji, w 64 ratach, przy czym:

— raty od 1 do 44 płatne będą w wysokości 0,8% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

— raty od 45 do 64 płatne będą w wysokości 3,24% kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda;

Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3.    Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 100.000,01 zł i nie przekracza lub jest równa kwocie 150.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1.    Wprowadzenie dwumiesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocne zatwierdzenie układu.

2.    Spłata 90% wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 2 miesiące w związku z okresem karencji, w 118 miesięcznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

3.    Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu układowym.

Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 150.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup:

1. Spłata 100% wierzytelności objętej układem wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi, w 120 miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

Całość postanowienia dostępna jest do wglądu w systemie KRZ pod datą 24.01.2023 r. oraz numerem 20230124/00133

Informacja o prawomocności postanowienia dostępna jest do wglądu w systemie KRZ pod datą 22.03.2023 r. oraz numerem 20230322/00411

Pobierz załącznik
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL