[:pl]język angielski język niemiecki [:en] Polish Deutch [:de] Polish English
[:pl]Infolinia: [:en]Helpline: [:de]Notruf: [:pl]22 250 85 55 [:en]+48 22 250 85 55 [:de]+48 22 250 85 55 Facebook LinkedIn Twitter
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tartak Płociczno Sp. z o.o., cena wywoławcza: 13 352 180,25 zł

 


Syndyk Masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości Sygn. akt VIII GUp 83/16 na podstawie uchwały Rady Wierzycieli zezwalającą na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z wolnej ręki w formie przetargu lub aukcji za ceną oszacowania.

Cena minimalna netto zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona zostaje w wysokości 75% wartości oszacowania tj. 13 352 180,25 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 25/100). W związku ze sprzedażą majątku dłużnika jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

  1. prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej KW SU1S/00048584/8 oraz grunt jako prawo użytkowania wieczystego, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 6.100.000 zł netto:
  2. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków w tym sortownika drewna stanowiący wartość 10% przedmiotowej linii, położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki dz. Nr 944, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 10.514.160 zł netto ;
  3. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z wykazu zawartego w opinii z dnia 17 marca 2017r. sporządzonej przez biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstw- Mirosława Szpica, położonego w obrębie wsi Płociczno- Tartak, gm. Suwałki, w szczególności dz. nr 944 z pominięciem ruchomości:

– wobec których zostały złożone wnioski o wyłączenie ze spisu inwentarza, a wobec których nie zapadły prawomocne orzeczenia (wnioski w aktach sprawy);

-zostały ujęte w opinii biegłego, natomiast wyłączone ze spisu inwentarza (spis nieobjętych składników w aktach sprawy);

-wobec których został złożony wniosek o sprzedaż z wolnej ręki z uwagi na wiek i małą wartość ruchomości (ruchomości drobne)

-których oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi  1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) netto.

Warunki przetargu: 

  1. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
  2. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 prawa upadłościowego, a ponadto Sędzia komisarz oraz syndyk, jego małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z Nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z Nimi w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, upadły.
  3. Oferty należy składać w dwóch kompletnych, tożsamych w treści ofert w terminie do dnia 10 września 2019 r.  na adres: Daniel Zabłocki Syndyk Masy Upadłości TARTAK Płociczno Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocicznie, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.
  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze Syndyka lub kancelarii notarialnej w dniu 12 września 2019 r. o godz. 10.00.
  5. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.  najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
  6. Oferty winny zostać przesłane listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na zorganizowaną część przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o.-NIE OTWIERAĆ”
  7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1.335.218,00 zł, które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:     Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości, ING Bank: PL 55 1050 1953 1000 0090 3108 1749     z dopiskiem: Przetarg na zorganizowaną część przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o.

Szczegółowe warunki przetargu załączone do ogłoszenia w pliku pdf. Dodatkowe informacje pod telefonem lub adresem e-mail.

 

Opublikowano: 31 Paź 2018 o 11:43

Aktualizacja: 5. Czer 2019 o 15:27

 

Zadzwoń do sprzedającego