język angielski język niemiecki
× Logowanie DEBITUM Giełda długów

Oferta:

Sprzedaż nieruchomości Restrukturyzacja Windykacja Windykacja-online Wykup wierzytelności Doradztwo Prawo nieruchomości Prawo umów Finansowanie Pomoc detektywa
O nas Aktualności Wiedza Wspólpraca Kontakt

9 działek w Płocicznie pod zabudowę cena łączna: 708.068,81 zł woj. podlaskie

 


Działki budowlane na mazurach nad jeziorem Wigry!

Możliwość zakupu poszczególnych działek lub w całości. 
Na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki ewidencyjnej nr: 926, 927, 928, 929, 937, 938, 939, 941, 942, 943, o łącznej powierzchni ok. 2,6 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S /00048584/8 oraz SU1S/00075432/6 dotyczącą działki 943 w postępowaniu upadłościowym Tartak Płociczno SP. z o.o. w upadłości z siedziba w Płocicznie.

Działki mają obecnie łącznie 24878 m2 + udział w drodze 1660 m2 co daje ok 2,6 ha.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunt w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05, nr księgi wieczystej SU1S /00048584/8 położonej w obrębie wsi Płociczno – Tartak, gm. Suwałki (obręb nr 30), dz. ewid. nr:
1) działka nr 926 o powierzchni 2.175 m2 za cenę 43.487,40 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 53.489,50 zł;
2) działka nr 927 o powierzchni 2.173 m2 za cenę 43.446,48 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 53.439,17 zł;
3) działka nr 928 o powierzchni 2.173 m2 za cenę 43.446,48 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 53.439,17 zł;
4) działka nr 929 o powierzchni 4.018 m2 za cenę 57.136,20 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 70.277,53 zł;
5) działka nr 937 o powierzchni 2.196 m2 za cenę 80.144,19 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 98.577,35 zł;
6) działka nr 938 o powierzchni 5.403 m2 za cenę 96.611,84 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 118.832,56 zł;
7) działka nr 939 o powierzchni 2.449 m2 za cenę 70.329,14 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 86.504,85 zł;
8) działka nr 941 o powierzchni 1.431 m2 za cenę 49.357,08 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 60.709,21 zł;
9) działka nr 942 o powierzchni 2.860 m2 za cenę 58.112,95 zł netto powiększoną o podatek VAT w łącznej kwocie 71.478,93 zł;
o łącznej pow. 24 878 m2, za łączną cenę nie niższą niż 542.071,76 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych 76/100) netto powiększona o podatek VAT tj. łącznie 666.748,26 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 26/100) brutto.
Oraz
10) udział 81/100 w działce oznaczoną nr 943 dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00075432/6 o obszarze 1660 m2, za cenę 33.593,94 netto powiększoną o podatek VAT, w łącznej kwocie 41.320,55 zł brutto, która zgodnie z mapką ewidencji gruntów stanowi drogę dojazdową m.in. do działek ew. nr 926, 927, 928, 929, 939, 941, 942 i w przypadku złożenia oferty na w/w działki odrębnie, będzie sprzedawana jako proporcjonalny udział do w/w działek w następujący sposób:
a) do działki nr 926 udział 10/100 w działce nr 943 o obszarze 1660 m2 stanowiącą drogę dojazdową, w kwocie 4.147,40 zł netto, powiększone o podatek VAT w łącznej kwocie 5.101,30 zł;
b) do działki nr 927 udział 10/100 w działce nr 943 o obszarze 1660 m2 stanowiącą drogę dojazdową, w kwocie 4.147,40 zł netto, powiększone o podatek VAT w łącznej kwocie 5.101,30 zł;
c) do działki nr 928 udział 10/100 w działce nr 943 o obszarze 1660 m2 stanowiącą drogę dojazdową, w kwocie 4.147,40 zł netto, powiększone o podatek VAT w łącznej kwocie 5.101,30 zł;
d) do działki nr 929 udział 19/100 w działce nr 943 o obszarze 1660 m2 stanowiącą drogę dojazdową, w kwocie 7.880,06 zł netto, powiększone o podatek VAT w łącznej kwocie 9.692,47 zł;
e) do działki nr 939 udział 11/100 w działce nr 943 o obszarze 1660 m2 stanowiącą drogę dojazdową, w kwocie 4.562,14 zł netto, powiększone o podatek VAT w łącznej kwocie 5.611,43 zł;
f) do działki nr 941 udział 7/100 w działce nr 943 o obszarze 1660 m2 stanowiącą drogę dojazdową, w kwocie 2.903,18 zł netto, powiększone o podatek VAT w łącznej kwocie 3.570,91 zł;
g) do działki nr 942 udział 14/100 w działce nr 943 o obszarze 1660 m2 stanowiącą drogę dojazdową, w kwocie 5.806,36 zł netto, powiększone o podatek VAT w łącznej kwocie 7.141,82 zł;

Zgodnie z PZP działki z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. W bliskim sąsiedztwie jezioro Staw oraz w okolicy jezioro Wigry, pensjonaty, hotel. Możliwość zakupu poszczególnych działekW przypadku złożenia oferty na poszczególną działkę należy wskazać nr działki zgodnie z opisem w Dziale I niniejszych warunków, a w przypadku złożenia oferty na działki ew. nr 926, 927, 928, 929, 939, 941, 942 dodatkowo wskazanie udziału w działce drogowej wraz z ceną brutto opisaną w dziale I. punkt 1, podpunkt 10), litera od a) do g)

Oferty należy składać do dnia 24 września 2019 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 83/16  oraz  dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Tartak Płociczno Sp. z o.o. w upadłości – działki nr …’’ i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 września 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie upadłej w Płocicznie gm. Suwałki lub w innym miejscu, o którym wszyscy oferenci zostaną powiadomieni drogą tel. lub mailową. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka i przybyłych oferentów.

Operat i warunki przetargu dostępne, jako załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje takie jak opis, zgoda Skarbu Państwa na podział i wydzielenie, zaświadczenie o uproszczonym planie zagospodarowania lasu, zaświadczenie o miejscowym planie, przeznaczenie działek, decyzja o zatwierdzeniu podziału działek dostępne w plikach załączonych obok ogłoszenia! 

 

 

Opublikowano: 5 Paź 2018 o 11:14

Ostatnia aktualizacja: 04 Wrze 2019 o 16.38

Zadzwoń do sprzedającego