Faktura przeterminowana, a przedawniona – jakie są różnice?

Faktura przeterminowana, a przedawniona - jakie są różnice

Faktura przeterminowana to taka, której minął termin zapłaty za powstałe zobowiązanie. Taki dług może zostać skierowany do windykacji.

fakturą przedawnioną mamy do czynienia gdy minął termin „ważności” faktury, tym samym dłużnik ma prawo nie płacić za powstałe zobowiązanie, stawiając zarzut przedawnienia.
W obrocie gospodarczym mamy różne terminu przedawniania, np:

* 3 letni okres przedawnienia roszczeń – ten termin obowiązuje wobec wszelkich należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej, a więc z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji oraz z tytułu niezapłaconej, bądź niezwróconej zaliczki i przedpłaty. Dodatkowo dla należności z tytułu weksli, przy czym obowiązuje on jedynie wystawcę weksla własnego, gdyż dla indosenta ustawodawca określił zaledwie roczny termin przedawnienia.

*2 letni okres przedawnienia roszczeń – przewidziany jest dla przedsiębiorcy z tytułu powstałej sprzedaży, a więc z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę czy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie faktury. Podobnie jest w przypadku roszczeń z tytułu umowy o dzieło, tu również przedawnienie następuje w terminie 2 lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło oddanie dzieła, lub w którym powinno oddanie działa nastąpić.

* 1 roczny okres przedawnienia roszczeń – ten termin obowiązuje osoby chcące dochodzić swoich roszczeń z tytułu umowy przewozu osób czy mienia oraz z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej. Ten sam okres przedawnienia ustanowiony jest dla roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie uszkodzonych rzeczy, jak również dla roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów za użytkowane rzeczy.

Aby uniknąć przedawnienia należy podjąć działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia, tj:

  • złożenie pozwu w sądzie powszechnym o spełnienie świadczenia (np. o zapłatę),
  • złożenie pozwu w sądzie polubownym o spełnienie świadczenia (np. o zapłatę),
  • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
  • podniesienie w toku procesu zarzutu potrącenia,
  • złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
  • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • złożenie w sądzie wniosku o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej,
  • wszczęcie mediacji w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,
  • zawarcie ugody z dłużnikiem,
  • uznanie długu przez dłużnika, w tym tzw. uznanie niewłaściwe.

 

Warto wspomnieć, że faktura przeterminowana może również zostać sprzedana firmie zajmującej się obrotem wierzytelnościami. Dla właścicieli firm i przedsiębiorstw jest to wygodna forma, gdyż nie muszą borykać się z procesami egzekucji. W tym przypadku jednak kwota zwrotu może wynieść kilkadziesiąt procent, resztę zabiera firma której to fakturę sprzedajemy.

 

Vindico.pl - Kontakt